Σχετικά

Διαφορά στις δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες

Η Βιομηχανία 4.0 και οι τεχνολογίες που σχετίζονται με αυτήν την έννοια αναπτύσσονται ταχύτατα και αρχίζουν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών της ΕΕ. Τα προβλήματα που εντοπίζονται από τους εταίρους του έργου στις χώρες τους αλλά και μέσω διεθνούς έρευνας ευρείας κλίμακας υποδεικνύουν ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες όπως η ρομποτική, η τρισδιάστατη εκτύπωση, το cloud computing, οι τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και εικονικής πραγματικότητας (VR), και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Μέσα από το πρόγραμμα DIRECTION 4.0 στοχεύουμε να προωθήσουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες μεταξύ των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να τους παρακινήσουμε να επιλέξουν τεχνικές ειδικότητες στις μελλοντικές τους σπουδές και σταδιοδρομία.

Προτεινόμενες ενέργειες

Το έργο Direction 4.0 επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση της Βιομηχανίας 4.0 και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σύντομα θα είναι σε μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας της ΕΕ. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν αρκετά παράγωγα, τα οποία είναι η απάντησή μας για εντοπισμένα προβλήματα και περιορισμούς. Το έργο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς STEM και στους σπουδαστές τους, αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι, όπως σύμβουλοι σταδιοδρομίας, εκπαιδευτικοί ή υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, θα επωφεληθούν επίσης από τα χειροπιαστά αποτελέσματα του έργου.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Το Direction 4.0 αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στους άμεσους δικαιούχους – τους δασκάλους STEM και τους σπουδαστές τους, αλλά και σε άλλους συναφείς ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού τομέα.

Comments are closed.